Xerox Financial Services

All-in Huurovereenkomst, voorwaarden, bepalingen en eisen van toepassing op de huur van apparatuur

 1. Toepasselijkheid. Deze Algemene All-in Huurvoorwaarden zijn van toepassing op de onderhavige huurovereenkomst, hierna: “de overeenkomst”. 
 1. Aflevering; Technische en ruimtelijke voorzieningen.

2.1. XFS zal het apparaat binnen de leveringstijd afleveren op het installatieadres. De leveringstijd is geschat. Deze leveringstijd zal XFS in redelijkheid trachten te realiseren. Overschrijding van deze leveringstijd geeft Huurder geenreden tot ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Indien evenwel de leveringstijd met meer dan dertig dagen wordt overschreden zal Huurder het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, mits hij dit per aangetekend schrijven aan XFS mededeelt en tenzij XFS binnen acht dagen na ontvangst van dit schrijven alsnog het apparaat aflevert en behoudens niet toerekenbare tekortkoming zijdens XFS. In geval van niet toerekenbare tekortkoming zijn Huurder en XFS gerechtigd de nakoming van de voor elk hunner uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van zodanige niet toerekenbare tekortkoming, zonder over en weer tot enige schadevergoeding ter zake te kunnen worden verplicht. Indien evenwel de periode van de niet toerekenbare tekortkoming langer dan een maand heeft geduurd kan de Huurder de overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang ontbinden. Ook indien Huurder op grond van het in dit lid bepaalde de overeenkomst ontbindt zal hij geen recht hebbenop schadevergoeding.

2.2. Huurder zal ervoor zorgdragen, dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische en eventuele telecomaansluitingen voor de afleveringsdatum gereed zijn. Het gewicht en de afmetingen van het apparaat en de vereisten omtrent genoemde voorzieningen en aansluitingen zijn van tevoren aan Huurder medegedeeld. Huurder bevestigt door de ondertekening van de overeenkomst hieromtrent door XFS te zijn ingelicht. Huurder draagt er zorg voor, dat de plaats van bedrijfsklare opstelling en de toegang daartoe geschikt zijn voor de doorvoer, de bedrijfsklare opstelling, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Indien het apparaat is voorzien van de mogelijkheid tot aansluiting op computerapparatuur zal XFS desgewenst de technische specificaties voor de aansluiting van het apparaat in een zo vroeg mogelijk stadium aan Huurder en/of de door Huurder aangewezen leverancier van de betreffende computerapparatuur bekend maken. Huurder zal echter voor eigen rekening de benodigde interfacekabels aanschaffen.

 

 1. Garantie; Bedrijfsklare opstelling. XFS garandeert, dat het apparaat voldoet en blijft voldoen aan de door haar gepubliceerde, dan wel aan Huurder schriftelijk medegedeelde, functies, specificaties en karakteristieken. XFS zal, indien zulks is overeengekomen, het apparaat, volgens een nader in overleg met Huurder op te stellen planning, uiterlijk op de veertiende dag na aflevering bedrijfsklaar opstellen op het installatieadres in de daartoe bestemde ruimte en zodra het apparaat bedrijfsklaar is opgesteld Huurder hiervan op de hoogte stellen. Het bepaalde in artikel 2.1. inzake niet toerekenbare tekortkoming is hierbij overeenkomstig van toepassing.

 

 1. Ingangsdatum; (Minimum)duur; Opzegging. De overeenkomst gaat in op de in de overeenkomst vermelde datum. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst genoemde minimumduur en zal daarna telkens automatisch worden verlengd met een periode van 12 maanden. Elk der partijen heeft evenwel het recht de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de minimumduur, c.q. tegen het einde van de betreffende verlengingsperiode, middels aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 90 dagen. Onder “minimumduur” wordt verstaan het aantal maanden, aangegeven in de overeenkomst, vermeerderd met het aantal dagen dat op de eerste dag van de maand, volgend op de ingangsdatum van de overeenkomst, dan wel op de eerste dag van het nieuwe kalenderkwartaal in geval van kwartaalfacturatie, verstreken is sinds die ingangsdatum; over dit aantal verstreken dagen wordt de huurprijs pro rata berekend. Met ‘maand” wordt in de overeenkomst bedoeld “kalendermaand”.

 

 1. Onderwerp van de overeenkomst; Bijkomende kosten. 5.1. XFS verklaart het apparaat aan Huurder te verhuren, gelijk Huurder verklaart het apparaat van XFS te huren, voor de in artikel 4 genoemde duur en tegen de in de overeenkomst genoemde huurprijs. Indien in de overeenkomst meerdere apparaten zijn vermeld wordt ten aanzien van elk dier apparaten afzonderlijk een aparte overeenkomst geacht te zijn afgesloten tussen partijen op overigens gelijkluidende condities, tenzij anders vermeld.

 

5.2. Aan Huurder zullen de kosten van aflevering en eventueel door XFS verzorgde bedrijfsklare opstelling in rekening worden gebracht, evenals de kosten van terugname en eventueel benodigde bijzondere werkzaamheden als hijswerk e.d. Indien partijen overeenkomen dat de bedrijfsklare opstelling c.q. de terugname zal plaatsvinden buiten de normale werktijden van XFS, zijnde van 08.30 uur tot 17.00 uur op de dagen maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, dan zullen de daaraan verbonden extra kosten eveneens aan Huurder in rekening worden gebracht. De in dit lid bedoelde kosten dienen door Huurder binnen14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

5.3 XFS is gerechtigd van Huurder een vergoeding te verlangen voor elke door Huurder geïnitieerde administratieve dienst, die XFS tijdens de looptijd van de huurovereenkomst verricht. Daartoe behoren onder meer het verstrekken van afschriften van de huurovereenkomst, of het wijzigen van adresgegevens of bankrekening van Huurder. Huurder moet deze vergoeding op eerste verzoek aan XFS voldoen. Een overzicht van deze vergoedingen wordt op verzoek toegezonden.

 1. Eigendomsrecht; Wijze van gebruik; Verplaatsing; Teruggave. Huurder kan ten aanzien van het apparaat geen eigendomsrechten doen gelden en zal zich onthouden van aanspraken op de fiscale faciliteiten en rechten ter zake van het apparaat; deze komen uitsluitend toe aan XFS, c.q. de eigenaar van het apparaat.

Huurder mag het apparaat niet verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik afstaan. Behoudens de bediening van het apparaat overeenkomstig het bedieningsvoorschrift, mag aan het apparaat door Huurder niets worden veranderd, versteld, gewijzigd of toegevoegd, tenzij hij hiertoe vooraf schriftelijk toestemming van XFS heeft verkregen. Het is Huurder niet toegestaan om de op het apparaat aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te (doen) veranderen of te beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen. Huurder zal het apparaat op geen enkele wijze aard- of nagelvast met enige onroerende zaak verbinden. Huurder is gehouden het apparaat overeenkomstig deszelfs bestemming te gebruiken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XFS is het Huurder niet toegestaan het apparaat te (doen) verplaatsen naar een ander adres dan het in de overeenkomst genoemde installatieadres. Op de einddatum van deze overeenkomst, eindigt de toestemming van XFS aan huurder om gebruik te maken van het apparaat. Huurder dient het apparaat binnen twee werkdagen na de einddatum terug te bezorgen op het adres dat is opgegeven door (of namens) XFS. Indien huurder dit nalaat, a. zal XFS (of een door haar aangewezen partner) het apparaat (doen) ophalen op de locatie waar het apparaat zich bevindt; b. blijft huurder de periodieke betalingen zoals gespecificeerd in deze overeenkomst verschuldigd tot het moment van feitelijke teruggave aan XFS. Huurder dient alle kosten te vergoeden die door XFS worden gemaakt a. als gevolg van het niet-terugbezorgen van het apparaat door de huurder(waaronder alle kosten verband houdende met het ophalen en transporteren en/of kosten van rechtsmaatregelen die door XFS getroffen worden ter bescherming van haar eigendomsrecht); b. in verband met het in goede staat (terug) brengen van het apparaat, indien onderdelen ontbreken of defect zijn, of het apparaat beschadigd is, of niet in goede gebruiksstaat verkeert. Normale slijtage als gevolg van regulier gebruik wordt hier niet onder begrepen. Bovenstaande laat onverlet de maatregelen die XFS kan treffen op basis van andere bepalingen van deze overeenkomst.

 1. Betaling. Betaling van het door Huurder verschuldigde dient bij vooruitbetaling te worden voldaan op de eerste dag van de periode, waarop het bedrag betrekking heeft. Betaling van het meervolume en overige betalingen dienen evenwel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Huurder over het verschuldigde bedrag, inclusief BTW, de wettelijke rente, maandelijks vervallend, verschuldigd, te berekenen over de periode waarmede de betaling is vertraagd. Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke in de toekomst van overheidswege zullen worden geheven op de door Huurder te betalen bedragen of op de overeenkomst of op het apparaat en/of op het gebruik van het apparaat, onverschillig te wiens name deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van de Huurder. Alle in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW Huurder geeft bij het sluiten van de overeenkomst aan XFS een volmacht voor incasso (‘automatische incasso’) van betalingen uit hoofde van de overeenkomst. Indien door Huurder geen volmacht aan XFS wordt verleend, de volmacht wordt ingetrokken en/ of geïncasseerde betalingen worden gestorneerd zal € 25 per betaling die niet automatisch geïncasseerd kan worden bij Huurder in rekening worden gebracht.
 2. Risico.Vanaf het moment van aflevering van het apparaat bij Huurder is het apparaat geheel voor risico van Huurder. In geval van enig evenement met betrekking tot het apparaat is Huurder verplicht XFS binnen 24 uur alle gegevens hieromtrent te verschaffen. Huurder zal, voor eigen rekening, het apparaat gedurende de gehele huurperiode bij een te goeder naam bekend staande verzekeringsmaatschappij voor de vervangingswaarde verzekerd houden tegen de risico’s van brand, verlies, diefstal en beschadiging. Huurder zal aan XFS, op haar eerste verzoek, de polis en de betalingsbewijzen met betrekking tot de verzekering tonen. Op eerste verzoek van Huurder zal XFS Huurder of de door Huurder aangewezen verzekeringsmaatschappij of -tussenpersoon schriftelijk informeren over het bedrag van de vervangingswaarde. De verzekeringspolis dient de volgende clausule te bevatten: “Xerox Financial Services B.V. wordt eveneens als verzekerde aangemerkt. Schadepenningen ter zake van schade aan de verzekerde zaken zullen aan haar worden uitbetaald, tenzij zij assuradeuren anders machtigt. Wijzigingen in de bepalingen en de dekking van deze polis kunnen niet tegenover Xerox Financial Services B.V. worden ingeroepen, zonder dat assuradeuren bedoelde wijzigingen ten minste 14 dagen van te voren aan haar hebben bekend gemaakt”. Indien Huurder nalaat om een bewijs van verzekering aan te leveren na een regelmatig verzoek van XFS, heeft XFS het recht (maar niet de verplichting) om de apparatuur te laten verzekeren door bemiddeling van derden. XFS zal de daaruit voortvloeiende kosten verhalen op de Huurder. Indien het apparaat (of ingeval van een configuratie: de configuratie of een gedeelte daarvan) onherstelbaar beschadigd geraakt of door diefstal of anderszins verloren gaat zal XFS in redelijkheid beslissen welke van de navolgende alternatieven van toepassing zal zijn:

A: alle nog niet vervallen huurtermijnen (verminderd met een in redelijkheiddoor XFS toe te rekenen bedrag wegens besparing aan niet meer door XFS voor het betrokken apparaat te maken kosten voor onderhoud en eventuele verbruiksmaterialen) zullen, naast de eventuele reeds opeisbare openstaande huurtermijnen en de vertragingsrente daarover, terstond ineens opeisbaar worden en Huurder zal bovendien tegelijkertijd het bedrag der eventueel alsdan door XFS overigens geleden schade en gemaakte kosten verschuldigd worden; deze overeenkomst geldt vervolgens als geëindigd. Door XFS krachtens juist genoemde polis ontvangen verzekeringspenningen zullen in mindering worden gebracht op de vordering van XFS krachtens voorgaande volzin.

B: XFS zal de betrokken apparatuur zo spoedig mogelijk vervangen (waarbij zij zich het recht voorbehoudt om eerst een onvoorwaardelijke bevestiging van de assuradeur te verlangen, dat zal worden overgegaan tot uitbetaling van de verzekeringspenningen aan XFS) en de kosten daarvan, evenals eventueel alsdan door XFS overigens geleden schade en gemaakte kosten, aan Huurder in rekening brengen. Door XFS krachtens juist genoemde polis ontvangen verzekeringspenningen zullen in mindering worden gebracht op het door Huurder aan XFS krachtens voorgaande volzin verschuldigde. De overeenkomst zal worden voortgezet.

 

 1. Training.XFS zal het overeengekomen aantal personeelsleden van Huurder een eenmalige training geven in de bediening van het apparaat, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Alle eventuele bijkomende kosten van Huurders personeel, zoals reis- en verblijfskosten, komen ten laste van Huurder.

 

 1. Meldingsplicht; Controle. Huurder is verplicht ieder die enig recht op of ten aanzien van het apparaat wil uitoefenen - in het bijzonder de beslagleggende deurwaarder - onmiddellijk inzage te verstrekken in de overeenkomst om hem erop te wijzen, dat het apparaat eigendom is van XFS, alsmede XFS van e.e.a. onverwijld bij aangetekende brief mededeling te doen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden. Optreden van derden met betrekking tothet apparaat levert ten aanzien van de betalingsverplichting van Huurder nimmer een niet toerekenbare tekortkoming op, tenzij zulks wordt veroorzaakt door een omstandigheid welke aan de zijde van XFS is gelegen. Huurder verleent te allen tijde gedurende de normale kantooruren aan een of meer door XFS aangewezen personen toegang tot de plaats waar het apparaat zich bevindt, teneinde zich te overtuigen van de naleving door Huurder van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende, om de door XFS noodzakelijk geachte controle op reparatie – en onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten en/ of om zich rechtens weer in bezit te stellen van het apparaat. De door XFS aangewezen personen zullen zich aan de door de Huurder te stellen veiligheidseisen, voor zover van toepassing, houden. Huurder zal XFS direct schriftelijk in kennis stellen zodra Huurder met (het voornemen tot) intrekking van een ten behoeve van Huurder neergelegde aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in Boek 2 artikel 403 BW bekend is geworden.

 

 1. Tussentijdse beëindiging; (Buiten)gerechtelijke kosten. 11.1. Wanneer:
 2. Huurder in gebreke blijft enig krachtens de overeenkomst verschuldigd bedrag tijdig te betalen;
 3. Huurder enige andere voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet behoorlijk nakomt, dan wel daarmee in strijd heeft gehandeld;
 4. Huurder zich niet houdt aan de voorschriften inzake ruimtelijke en technische voorzieningen en bediening van het apparaat;
 5. surseance van betaling door Huurder wordt gevraagd dan wel aan hem wordt verleend;
 6. ter zake van Huurder faillissement is aangevraagd dan wel Huurder in staat van faillissement is geraakt;
 7. Huurder zijn handelingsbekwaamheid - om welke reden dan ook - verliest, dan wel op zijn (on}roerende zaken of op het apparaat en deszelfs toebehoren beslag wordt gelegd;
 8. Huurder het Rijk in Europa metterwoon verlaat;
 9. wordt besloten Huurder, zo hij een rechtspersoon is, als zodanig te ontbinden;
 10. aan XFS verstrekte zekerheden in waarde (dreigen) te verminderen dan wel, naar het oordeel van XFS ontoereikend zijn geworden, waaronder ten deze tevens begrepen de (aankondiging van) intrekking van een aansprakelijkheidsverklaring van een derde voor verplichtingen van Huurder; heeft XFS, niettegenstaande het in artikel 4 bepaalde, het recht om zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder nadere sommatie de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen en zich op kosten van de Huurder in het bezit van het apparaat te stellen en, naast de eventuele achterstallige huurtermijnen, alle huurtermijnen welke tot het einde van de minimumduur c.q. de lopende verlengingsperiode nog door Huurder verschuldigd zouden worden zonder de voortijdige beëindiging, verhoogd met de kosten van eventueel verder te lijden schade, terstond ineens op te eisen.

11.2. Alle door XFS te maken kosten, waaronder die van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van haar rechten ingevolge deze overeenkomst, komen ten laste van Huurder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn in welk geval deze hogere kosten voor rekening van Huurder komen.

 

 1. Onderhoud;Systeemsoftware. XFS zal, onverminderd het bepaalde in dit artikel sub “Services op afstand (Remote Service)” en sub “Technische ondersteuning”, het onderhoud van het apparaat (laten) verzorgen op het installatieadres, tijdens de duur van de overeenkomst. XFS is gerechtigd voor het verrichten van onderhoud en het leveren van diensten gebruik te maken van de diensten van ter zake kundige derden. Teneinde het apparaat in goed functionerende staat te houden zal XFS tijdens de duur van de overeenkomst zorgdragen voor:
 2. preventieve onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming met de technische vereisten van het apparaat. Daarbij zullen noodzakelijke correcties worden uitgevoerd, ondeugdelijke onderdelen, op basis van omruil, worden vervangen door deugdelijke en, ter beoordeling van XFS, technische modificaties worden aangebracht welke de betrouwbaarheid van het apparaat optimaliseren en de veiligheid vergroten. Binnen de geldende onderhoudstijden (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, van 08.30 uur tot 17.00 uur) zullen genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende in overleg met Huurder te bepalen tijden, teneinde diens werkzaamheden met het apparaat zo min mogelijk te verstoren; bij dat overleg zullen partijen evenwel de technische vereisten voor preventief onderhoud en de technische toestand van het apparaat laten prevaleren;
 3. correctieve onderhoudswerkzaamheden, welke bestaan uit het opheffen van storingen na melding daarvan door de Huurder, zonodig door het vervangen van ondeugdelijke onderdelen door deugdelijke, op basis van omruil. Huurder zal XFS desgevraagd volledig informeren over de situatie waarin de betreffende storing is opgetreden en deze situatie, op redelijk verzoek van XFS, opnieuw creëren. De correctieve onderhoudswerkzaamheden zullen eveneens worden verricht gedurende de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, van 08.30 uur tot 17.00 uur. Voorts draagt XFS, zonder extra kosten in rekening te brengen, zorg voor:
 4. vervanging, aanvulling of wijziging van door XFS aan Huurder ter zake van het apparaat verstrekt documentatiemateriaal indien XFS zodanige maatregelen treft, dat daardoor wijzigingen optreden in de eigenschappen en/of het gebruik van het apparaat en/of in het dagelijks onderhoud van het apparaat, dan wel indien blijkt, dat het verstrekte documentatiemateriaal onjuiste of onvolledige informatie bevat. De Huurder zal er voor zorgdragen, dat bedoelde vervanging, aanvulling of wijziging zo spoedig mogelijk na ontvangst zal worden verwerkt in het betreffende documentatiemateriaal;
 5. levering van de eventueel voor het apparaat benodigde xerografische verbruiksartikelen. Het materiaal waarop afgedrukt wordt dient door Huurder apart en voor eigen rekening te worden aangeschaft.
 6. ondersteuning van de eventueel door XFS aan Huurder in gebruik gegeven systeemsoftware voor het apparaat, hierna te noemen: ‘de software’. Huurder mag de software uitsluitend op het apparaat gebruiken. Het gebruiksrecht is niet exclusief. Huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat de gehele software is opgebouwd uit kennis en informatie die eigendom is en blijft van XFS, c.q. de eigenaar van de software; hij verklaart de software dienovereenkomstig vertrouwelijk te zullen behandelen en de software noch geheel noch gedeeltelijk te zullen reproduceren of vernietigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XFS. Huurder is ervoor verantwoordelijk dat de hem in gebruik gegeven software niet openbaargemaakt zal worden, noch in gebruik gegeven zal worden aan derden. De ondersteuningsservice ten aanzien van de software omvat het navolgende:

e1. XFS zal door Huurder schriftelijk, conform eventueel door XFS te geven instructies, gemelde gebreken in de software, mits deze reproduceerbaar zijn en door Huurder voldoende zijn omschreven en gedocumenteerd, zo spoedig mogelijk (doen) onderzoeken. Zonodig zal XFS, te harer beoordeling, daartoe een deskundige naar de betreffende locatie zenden; de daaraan verbonden eventuele, niet aan XFS te wijten, wachttijd op de locatie zal dan aan Huurder extra in rekening worden gebracht. Als gebrek wordt hier beschouwd een oorzaak in de software waardoor deze onvoldoende conform deszelfs specificaties functioneert; Huurder zal alle redelijkerwijs ten dienste van het onderzoek door XFS te verlangen medewerking en faciliteiten verlenen. Als resultaat van het onderzoek zal XFS, geheel te harer keuze: a) het gebrek (doen) verhelpen of b) daarvoor een adequate omweg aangeven of c) de eigenaar(s) van de software op de hoogte stellen van het gebrek, met het verzoek om bij de bewerking van een eventuele volgende versie dit gebrek te elimineren of d) motiveren, waarom voor het gebrek geen oplossing zal worden gegeven. Indien mocht blijken dat een vermeend gebrek niet in de laatste, algemeen door XFS vrijgegeven en ook aan de Huurder aangeboden, versie van de software voorkomt, noch gelegen is in enige andere oorzaak ter zake waarvan XFS verantwoordelijk is, dan is XFS gerechtigd om de desbetreffende door haar verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten aan Huurder in rekening te brengen tegen haar dan geldende tarieven. Ook overigens geldt, dat XFS door haar verrichte ondersteuningsservice, indien deze niet krachtens deze overeenkomst tot haar verplichtingen behoort, aan de Huurder in rekening zal brengen tegen haar dan geldende tarieven.

e2. XFS zal Huurder informeren en instrueren omtrent eventuele tijdens de duur der overeenkomst te harer kennis gekomen essentiële gebreken in de software alsmede de daarvoor eventueel gevonden oplossing c.q. omweg.

e3. Zo spoedig mogelijk na het beschikbaar zijn van een verbeterde versie van de software zal XFS, indien zij besluit deze algemeen aan te bieden, daarvan aan de Huurder, ter vervanging van de bij Huurder in gebruik zijnde versie, een integraal exemplaar in machineleesbare vorm en met aangepaste gebruikersdocumentatie in gebruik aanbieden; XFS zal daarbij tevens aangeven of deze versie door haarzelf, dan wel door de Huurder dient te worden geïnstalleerd; de tussen partijen bestaande gebruiksafspraken voor de betreffende te vervangen versie zullen alsdan geacht worden te worden voortgezet met betrekking tot deze verbeterde versie. Huurder accepteert, dat XFS kan besluiten, dat een verbeterde versie alleen integraal in het apparaat zal worden ingebracht. Eveneens is Huurder ermee bekend en akkoord, dat de software delen kan bevatten, welke uitsluitend toegankelijk zijn voor - en alleen gebruikt mogen worden door - XFS, voor technische doeleinden. Indien een verbeterde versie niet (alleen) strekt tot het wegnemen van fouten uit de vorige versie, maar (tevens) strekt tot uitbreiding van functionaliteit, dan is XFS gerechtigd voor deze extra functionaliteit betaling van een extra gebruiksvergoeding en/of onderhoudsprijs door Huurder te verlangen en zal zij een daartoe strekkend voorstel aan Huurder doen. Mochten partijen inzake dit voorstel geen overeenstemming kunnen bereiken, dan kan XFS besluiten deze extra functionaliteit niet voor Huurder toegankelijk te maken. XFS is gerechtigd om met ingang van de eenennegentigste dag na aanbieding door XFS van de verbeterde versie de ondersteuningsservice voor de vorige versie te beëindigen, dan wel voor de ondersteuningsservice van de vorige versie nadere voorwaarden te stellen. Dit geldt alsdan tevens voor het onderhoud van het apparaat in combinatie met de vorige versie. XFS is gerechtigd aan de Huurder in rekening te brengen de kosten van aflevering en installatie van de verbeterde versie, de kosten van het medium, waarop de verbeterde versie is vastgelegd en de kosten van eventueel overigens door Huurder verlangde assistentie bij ingebruikneming daarvan.

e4. Huurder heeft het recht om, middels een behoorlijk ter zake van het apparaat en de software opgeleide functionaris, XFS telefonisch vragen voor te leggen inzake gebruik en toepassingsmogelijkheden van de software, mits deze vragen geschikt zijn voor telefonische afdoening en, ongeacht de overeengekomen onderhoudstijden voor het apparaat, uitsluitend tussen 08.30 en 17.00 uur op de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.

e5. Huurder zal ervoor zorgdragen, dat het apparaat en de software alleen gebruikt worden door ter zake kundig personeel en dat dit personeel alle redelijke instructies, zoals bijvoorbeeld inzake het aanbrengen van foutcorrecties in de software en technische upgrades in het apparaat, van XFS stipt opvolgt. Tevens draagt Huurder zorg voor adequate informatiebeveiliging en back-up procedures. De navolgende kosten zullen extra door XFS aan Huurder in rekening worden gebracht:a. levering van toebehoren, zoals bijvoorbeeld informatiedragers, donorrollen, hecht- en bindmaterialen

e.d.;b. onderhoudswerkzaamheden, nodig als gevolg van, met de gebruiksvoorschriften van het apparaat strijdig gebruik door Huurder en derden alsmede onderhoudswerkzaamheden nodig ten gevolge van nalatigheid, onachtzaamheiden opzet van Huurder en derden; verven van het apparaat;

 1. verplaatsing, verhuizing, herinstallatie en dergelijke;
 2. onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat, veroorzaakt door niet door XFS geleverde of geadviseerde verbruiksartikelen; XFS adviseert de Huurder om met het apparaat Xerox papier te gebruiken. Huurder is daartoe niet verplicht en kan papier van gelijkwaardige kwaliteit van andere merken gebruiken; XFS verstrekt desgewenst aan Huurder een algemene specificatie van de eisen die aan het te gebruiken papier gesteld dienen te worden, doch de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van niet-Xerox papier blijft niettemin geheel bij de Huurder berusten; e. onderhoudswerkzaamheden, nodig ten gevolge van reparaties, verplaatsing van het apparaat, veranderingen en afstellingen, verricht door andere dan door XFS gemachtigde personen;
 3. onderhoudswerkzaamheden en/of andere verrichtingen ter zake van het apparaat, veroorzaakt door aan het apparaat gekoppelde apparatuur, waarvoor XFS geen onderhoudsverplichtingen met de Huurder is overeengekomen, dan wel veroorzaakt door enige andere oorzaak ter zake waarvan XFS niet verantwoordelijk is;
 4. herstelwerkzaamheden, nodig als gevolg van, niet aan de zijde van XFS gelegen, ongelukken, inbraak, calamiteiten en dergelijke;
 5. uitvoering door XFS van taken, welke zijn neergelegd in het aan de Huurder overgelegde bedieningsvoorschrift van het apparaat zoals bijvoorbeeld het dagelijks onderhoud, bijvullen van papier en toner. De zojuist bedoelde kosten zullen aan de Huurder in rekening worden gebracht tegen de alsdan van kracht zijnde prijzen en tarieven; het in deze Algemene All-in Huurvoorwaarden bepaalde inzake prijswijziging is daarop derhalve niet van toepassing. Voor zover in dit verband sprake mocht zijn van onderdelen is de door XFS in rekening te brengen verkoopprijs voor het vervangende onderdeel gebaseerd op inruil van het te vervangen onderdeel. Ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden zal Huurder gedurende de desbetreffende onderhoudstijden aan de door XFS aangewezen service technici op vertoon van hun officiële legitimatie toegang verlenen tot de plaats waar het apparaat zich bevindt. XFS heeft het recht het apparaat, c.q. een gedeelte daarvan, al naar gelang de technische conditie daarvan naar haar oordeel daartoe aanleiding geeft tijdelijk (in verband met revisie) dan wel definitief om te ruilen tegen eenzelfde of gelijkwaardig type c.q. gedeelte, zonder daarvoor aan de Huurder extra kosten in rekening te brengen, noch andere redelijke belangen van Huurder te schaden. De Huurder zal toestaan dat de betreffende service technicus zonodig van de telefoon van Huurder gebruik maakt, doch uitsluitend in verband met de serviceverlening voor het betreffende apparaat. Tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan het apparaat door XFS dient op verzoek van XFS deskundig bedieningspersoneel van Huurder ter plaatse aanwezig te zijn. Services op afstand (Remote Service).
 6. Onder “Xerox” wordt in deze overeenkomst verstaan “Xerox (Nederland)B.V.” Xerox verricht voor XFS onderhoud en andere hardware- en softwaregerelateerde diensten krachtens deze overeenkomst. Bij service en ondersteuning voor de meeste modellen apparatuur (van het merk Xerox en van andere merken) (“Apparatuur”) wordt gebruik gemaakt van gegevens die door Xerox automatisch worden vergaard uit de Apparatuur en verstuurd naar een beveiligde externe locatie; ook verstuurt Xerox informatie en gegevens naar de Apparatuur. Al dergelijke informatie en gegevens worden hierna aangeduid als “Remote Data”. De transmissie vindt plaats door middel van elektronische overdracht vanuit en naar de Apparatuur over het netwerk van de Huurder (“Remote Data Access”). Voorbeelden van automatisch vanuit de Apparatuur verzonden Remote Data zijn o.a. Apparatuur registratie, tellerstanden, voorraadpeil, configuratie en instellingen van Apparatuur, softwareversie en probleem-/ storingscodegegevens. Voorbeelden van toezending van Remote Data naar de Apparatuur zijn dat Remote Data Access Xerox in staat stelt om maintenance releases of upgrades voor software of firmware beschikbaar te stellen en om in storing staande Apparatuur op afstand te onderzoeken en te wijzigen om gebreken te herstellen. Remote Data worden op een beveiligde door Xerox gespecificeerde wijze verzonden. Remote Data welke Xerox naar de Apparatuur verstuurt is vertrouwelijke informatie van Xerox; Remote Data (exclusief de daarin opgenomen auteursrechtelijk beschermde informatie van Xerox) welke Xerox uit de Apparatuur vergaart is vertrouwelijke informatie van Huurder. Remote Data Access geeft Xerox niet de mogelijkheid om de inhoud van de documenten van de Huurder die aanwezig zijn in of passeren door de Apparatuur of de informatiemanagementsystemen van de Huurder te lezen, te bekijken of te downloaden. Xerox kan besluiten om in specifieke gevallen Remote Data niet naar de Apparatuur te versturen zonder tevoren daarover (en eventueel over nadere voorwaarden en in rekening te brengen kosten) met Huurder afspraken te hebben gemaakt.
 7. Voor zover nodig in verband met de dienstverlening verleent de Huurder hierbij aan Xerox, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, Remote Data Access rechten en draagt hierbij voldoende rechten aan Xerox over om daadwerkelijk de Remote Data Access rechten te kunnen uitoefenen. Remote Data Access zal mogelijk gemaakt worden door de Huurder op een wijze, aangegeven door Xerox alvorens de dienstverlening wordt aangevangen, waaronder begrepen kan zijn het door Huurder installeren van specifieke Xerox software, activeren van Apparatuur of het uitvoeren van andere taken, nader aangegeven door Xerox om Remote Service Access mogelijk te maken. Tenzij naar het oordeel van Xerox Apparatuur niet geschikt is voor Remote Data Access, zal de Huurder garanderen dat Remote Data Access beschikbaar blijft zolang Xerox diensten op de Apparatuur verleent. Wanneer Xerox diensten verleent zal de Huurder aan Xerox volledige medewerking, ook inzake Remote Data Access, verlenen. 3. Indien Huurder zijn verplichting om Remote Data Access te connecteren en in stand te houden niet nakomt zal Xerox gerechtigd zijn de Huurder deswege extra kosten in rekening te brengen tegen haar dan geldende eenmalige en/of periodieke tarieven totdat Remote Data Access voor Xerox bedrijfsklaar beschikbaar is.

Technische ondersteuning.

 1. Huurder zal eerst gebruik maken van de door Xerox gepubliceerde self-helpinformatie om Apparatuur te diagnosticeren en repareren, waaronder materiaal dat meegestuurd is met de Apparatuur, in de Apparatuur aanwezige diagnosemogelijkheden, informatie beschikbaar op Xerox’s websites en e-mail ondersteuning. Indien aldus geen oplossing kan worden bereikt, dan kan Huurder telefonische ondersteuning inroepen bij Xerox of door Xerox aangewezen derde. Indien ook telefonische ondersteuning niet tot een oplossing leidt en de Huurder het Xerox probleemoplossingsproces heeft doorlopen dan kan Xerox, in laatste instantie, on-site technische ondersteuning leveren op de Apparatuur (alleen de hardware) om het probleem te verhelpen.
 2. Om te garanderen, dat Apparatuur zo snel en efficiënt mogelijk wordt gerepareerd zal de Huurder samenwerken met Xerox en adequate hulp aan Xerox verlenen, om te trachten de problemen met de Apparatuur op te lossen. De Huurder zal Verbruiksmaterialen vervangen, waaronder die welke worden aangeduid als customer replaceable units welke toegezonden worden door Xerox, ook wanneer Xerox het noodzakelijk vindt om prestatieproblemen te verhelpen.
 3. Indien de Huurder zijn verplichting om het probleemoplossingsproces van Xerox te doorlopen niet nakomt of Xerox geen rechten verleent tot Remote Data Access om op afstand Apparatuur te diagnosticeren of te wijzigen, dan zal Xerox het recht hebben om aan Huurder deswege extra kosten voor on-site services tegen de dan geldende tarieven van Xerox in rekening te brengen.
 4. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en/of gemonitord voor trainingsdoeleinden.
 5. Het telefoonnummer voor Xerox telefonische ondersteuning staat vermeld op de lokale Xerox website.

 

 1. Prijswijziging. XFS is te allen tijde gerechtigd om buiten haar redelijke invloed liggende (kosten)stijgingen van grondstoffen, verbruiksmaterialen, onderdelen, energie, transport, arbeidsloon, wisselkoersen, belastingen, heffingen en andere prijsbepalende factoren geheel of gedeeltelijk door te berekenen in de tussen partijen geldende prijs en de aldus gewijzigde prijs in rekening te brengen. XFS zal een prijswijziging minimaal 30 kalenderdagen van te vorenschriftelijk aankondigen. Indien het gevolg van een dergelijke prijswijziging is dat per de datum waarop de gewijzigde prijs van kracht wordt (“prijswijzigingsdatum”) deze prijs meer dan 5% hoger is dan de prijs welke tussen partijen van kracht was op dezelfde datum in het aan de prijswijzigingsdatum voorafgaande kalenderjaar, dan heeft de Huurder het recht om bezwaar te maken tegen de prijswijziging, mits de Huurder zijn bezwaar gemotiveerd bij aangetekend schrijven aan XFS mededeelt uiterlijk veertien kalenderdagen voor de prijswijzigingsdatum; alsdan zullen partijen onverwijld nader overleggen om te bezien in hoeverre de verhoging alsnog beperkt kan blijven tot genoemde 5%. Mochten partijen over een dergelijke beperking geen overeenstemming bereiken, dan blijft de aangekondigde prijswijziging onverminderd van kracht, doch kan Huurder de overeenkomst met ingang van de prijswijzigingsdatum beëindigen.

 

 1. Tellerstanden. De Huurder zal telkens op verzoek van XFS aan XFS een opgave toezenden van de betreffende tellerstanden. Ingeval de tellerstand van het apparaat niet op de vijfde dag van de maand volgend op de periode waarop de tellerstand betrekking heeft ter kennis van XFS is zal XFS het verbruik van Huurder in redelijkheid schatten. Met ‘afdrukken’ wordt bedoeld: ‘de door de teller(s) van het apparaat geregistreerde eenheden’.

 

 1. Schadeaansprakelijkheid. XFS is aansprakelijk voor dood van of lichamelijk letsel aan personeel van de Huurder of derden alsmede voor materiële schade aan installaties en eigendommen van de Huurder of derden voorzover de dood, het lichamelijk letsel of de schade het gevolg is van de schuld van XFS of van personen waarvan XFS zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient of van ontwerp-, fabricage- of materiaalfouten, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid van XFS per gebeurtenis beperkt is tot maximaal € 900.000,00 voor dood van of lichamelijk letsel aan personen en tot maximaal € 450.000,00 voor materiële schade. De aansprakelijkheid van XFS is beperkt tot het in de vorige volzin bepaalde. XFS is derhalve niet aansprakelijk voor bedrijfsstagnatie, verlies van omzet en/of winst en/of besparingen en/of verlies van gegevens en andere gevolgschade. Uitdrukkelijk wordt echter bepaald, dat jegens de benadeelde niet wordt uitgesloten of beperkt behoudens het bepaalde in BW 6:191 - de aansprakelijkheid van XFS ex BW 6:185 jo 190 voor schade door dood of lichamelijk letsel en voor schade door het apparaat toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor ge- of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privé-sfeer is ge- of verbruikt. Huurder zal XFS vrijwaren tegen alle eventuele aanspraken van derden indien en voor zover deze aanspraken niet op grond van het in dit artikel bepaalde te haren laste komen.

 

 1. Slotbepalingen.XFS heeft het recht haar rechtsverhouding tot Huurder uit hoofde van de overeenkomst en de eigendom van het apparaat aan derden over te dragen. Huurder geeft hierbij onherroepelijk toestemming tot deze overdracht en contractsovername. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en bevat alle rechten en verplichtingen van partijen jegens elkander en treedt in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen, voorstellen en correspondentie ter zake. Eventuele inkoopvoorwaarden van Huurder zijn niet van toepassing. Wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Geschillen ter zake van de overeenkomst

Contactgegevens

Adres:

Hofstraat 8-10
7411 PD Deventer

Routebeschrijving

 

contact@wijverhurenprinters.be

+3250580849

 

Betalingsgegevens 

 

BIC INGBNL2A

IBAN NL73INGB0007996259

Klanten aan het woord

 

Onze klanten

-->